Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská konaného dne 26.5.2016

20. 10. 2016

Zápis

ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská

konaného dne 26.5.2016 od 18:00 hodin v objektu garáží.

 

 

Program shromáždění byl:

 1. Prezence
 2. Schválení programu jednání
 3. Ekonomika společenství
 4. Nové stanovy
 5. Revize hasicích přístrojů
 6. Úprava pod nájezdovou rampou do1.podlaží
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

 

 1. Prezence
  1. Dle prezenční listiny byli přítomni nebo na základě plné moci zastoupeni vlastníci mající 12289 z celkových 16605 spoluvlastnických podílů, což je 74,00 % z celkového počtu vlastníků.

Shromáždění bylo prohlášeno za usnášení schopné.

 

 1. Schválení programu jednání

Program jednání byl schválen hlasy všech přítomných. Stejně tak byl schválen jako zapisovatel Ing. Petr Havlík a ověřovatel zápisu Ing. Miroslav Malaga.

 

 

 1. Ekonomika společenství
  1. Předseda seznámil shromáždění s hospodařením v roce 2015. Přehlednou formou pomocí vyvěšených plakátů uvedl veškeré příjmy a výdaje. Detailně vysvětlil obsah jednotlivých položek. A provedl srovnání s rokem 2014.
  2. Byl uveden aktuální zůstatek účtu, tj. stav prostředků společenství k 30.4.2016.
  3. Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2016 v rozdělení na režii a správu domu a pozemku. Po krátké diskusi o výši záloh na opravy a investice bylo rozhodnuto o celkové výši zálohy 100 000 Kč, což činí 6 Kč na jeden vlastnický podíl, stejně jako v loňském roce. Byly schváleny i zálohy na elektrickou energii společných prostor ve stejné výši jako loni, tj. 212 Kč/garáž. Rozpočet na rok 2016 tak plně kopíruje rozpočet předchozího roku 2015.
  4. Shromáždění pak hlasováním schválilo bez výhrad hospodaření společenství za rok 2015, rozpočet na rok 2016 a odsouhlasilo výši příspěvku na správu domu a pozemku ve výši 6 Kč na jeden vlastnický podíl a paušální příspěvek na režii ve výši 739 Kč/garáž.
  5. Výsledek hlasování byl 12 289 podílů pro, nikdo nebyl proti, nezdržel se hlasování. Návrh byl schválen 100% přítomných. (74% všech vlastníků.)
  6. Závěrem tohoto bodu programu bylo dojednáno, že do předpisu plateb na rok 2016 budou promítnuty náklady na individuální spotřebu elektřiny v garážích. O nedoplatek za rok 2015 bude navýšena částka 212 Kč vybíraná jako záloha na spotřebu společných prostor a to dvojnásobně! Jednou jako úhrada loňského nedoplatku a jednou jako individuální záloha vlastní garáže na letošní rok. 
  7. Každý vlastník dostane od účetní Plzeňského servisu paní Stehlíkové předpis plateb, v němž bude podle výše uvedeného pravidla přesně stanovena pro něho upravená částka k úhradě. Do té doby není třeba provádět žádné platby.

 

 

 1. Nové stanovy
  1. Po rekapitulaci toho jak bylo o nových stanovách jednáno již na minulém shromáždění, možnostech připomínkování a způsobu jejich distribuce se ještě zvažovala výše finančního limitu do níž bude moci výbor rozhodovat o opravách nebo stavebních úpravách. Byl ponechán navržený limit 1 000 Kč na jednotku. Poté bylo přikročeno k hlasování. Nové stanovy byly bezvýhradně přijaty. Pro přijetí bylo 100 % přítomných. (Stačilo by 75 %.)

 

 1. Revize hasicích přístrojů.
  1. Protože v letošním roce je potřeba udělat tlakovou zkoušku přístrojů, bude změněn postup provedení kontroly. Byl akceptován návrh revizního technika přednesený Ing. Branžovským.
  2. Bylo zdůrazněno, že hasící přístroje jsou v individuálním majetku vlastníků a v jejich výlučné působnosti je i péče o ně.  Tím, že společenství (výbor) revize přístrojů organizuje, nepřebírá žádnou zodpovědnost.  Je na rozhodnutí každého vlastníka, zda nabídku společné revize využije nebo zvolí jiný způsob.
 2. Úprava pod nájezdovou rampou do 1. podlaží
  1. Bylo připomenuto, že ohrazení prostoru se projednávalo na podzim loňského roku prostřednictvím elektronické pošty. I když bylo 62 % všech vlastníků pro ohrazení, akce byla zastavena a odložena na shromáždění. Důvodem byly pochybnosti o regulérnosti hlasování
  2. O investici bylo tedy na shromáždění hlasováno a realizace byla schválena.  Pro akci hlasovali vlastníci mající 11293 podílů tj. 91,89 % přítomných vlastníků (68% všech) a vlastníci s 996 podíly, to je 8,10 % přítomných (5,99 % všech) byli proti.
  3. Bylo přijato usnesení: Shromáždění pověřuje výbor, aby zajistil ohrazení prostoru pod nájezdovou rampou. Ohrazení bude provedeno kovovou zábranou a osazeno jedněmi dveřmi. Celková cena nesmí přesáhnout 75 000 Kč včetně DPH.

 

 

 1. Diskuse
  1. V souvislosti s rostoucím množstvím vadných odečítacích elektroměrů se bude hledat lacinější způsob jejich výměny. Ochotu se angažovat projevil Ing. Kasl.
  2. Bylo upozorněno na občasné špatné zavírání vjezdových vrat v prvním podlaží. Bude objednán servis. Je ve společném zájmu, aby každý při výjezdu zkontroloval, zda se vrata zavřela a nestane-li se to, aby tak učinil manuálně příslušným tlačítkem.
  3. Opět byly zmíněny vady podlahy v prvním podlaží a špatné otevírání dveří některých garáží v důsledku toho.  Telefonní číslo na němž je možno podávat žádosti o opravu je dle informace jednoho z vlastníků již cca týden nefunkční.  Pokusíme se zjistit proč. Bylo konstatováno, že bohužel na garáže nemáme smluvní záruku.

 

 1. Závěr
  1. Shromáždění bylo v čase 19:10 hodin ukončeno.

 

Jednání řídil předseda výboru Ing. Mareš,  zápis provedl Ing. Havlík a jeho správnost ověřil Ing. Malaga. Na WWW zveřejnil R. Branžovský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář