Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská konaného dne 21.5.2015

25. 5. 2015

Zápis

ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská

konaného dne 21.5.2015 od 18:00 hodin v objektu garáží.

 

 

Program shromáždění byl:

 1. prezence
 2. ekonomika společenství
 3. nové stanovy
 4. úprava terénu vedle vjezdových vrat v 1. podlaží
 5. diskuse
 6. závěr

 

 

 1. Prezence
  1. Dle prezenční listiny byli přítomni nebo na základě plné moci zastoupeni vlastníci mající 10624 z celkových 16605 spoluvlastnických podílů, což je 63,98 % z celkového počtu vlastníků.

Shromáždění bylo prohlášeno za usnášení schopné.

 

 

 1. Ekonomika společenství
  1. Předseda seznámil shromáždění s hospodařením v roce 2014. Přehlednou formou pomocí vyvěšeného plakátu uvedl veškeré příjmy a výdaje. Detailně vysvětlil obsah jednotlivých položek.
  2. Stejně tak bylo naloženo s hospodařením společenství do 30.dubna letošního roku a byl uveden stav prostředků na účtu společenství k tomuto datu. Hospodaření bylo shromážděním schváleno bez výhrad.
  3. Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2015 v rozdělení na režii a správu domu a pozemku.  Do položek režijní části byly promítnuty skutečné celkové roční náklady roku 2014.  V souladu s novým občanským zákoníkem tyto náklady byly rozděleny na všechny garáže stejně. K této části rozpočtu nebylo připomínek.
  4. Náklady na správu domu a pozemku byly navrženy ve výši 100 000 Kč, což činí 6 Kč na jeden vlastnický podíl.  K této sumě připomínky byly, padl návrh na sumu poloviční. Po krátké diskusi bylo hlasováno a bylo rozhodnuto ponechat v rozpočtu navržených 100 000 Kč. Pro tuto variantu hlasovalo 92% zúčastněných. Proti bylo 8%, hlasování se nikdo nezdržel. Tato část nákladů se rozděluje mezi vlastníky v poměru jejich vlastnických podílů.
  5. V další části byly projednány náklady na elektrickou energii. Bylo uvedeno, že proti uplynulému roku se spotřeba společných prostor zvýšila o 300 kWh. Jen pro doplnění bylo uvedeno, že součet spotřeb jednotlivých garáží se snížil o 161 kWh. Krátkodobé sledování těchto údajů ale nedává možnost relevantních závěrů. 
  6. Byla oznámena změna účtu a zdůvodněno, proč došlo ke změně banky.
  7. Závěrem tohoto bodu programu bylo hlasováno. Bylo přijato usnesení následujícího znění.

Shromáždění schválilo rozpočet a odsouhlasilo výši příspěvku na správu domu a pozemku ve výši  6 Kč/vlastnický podíl  a paušální výši příspěvku na režii dle §1180 OZ ve výši 739 Kč/garáž. Společenství bude účtovat služby takto: Elektřinu společných prostor rovnoměrně na garáž.

Usnesení bylo přijato 92% zúčastněných. Proti návrhu byli vlastníci s 8% vlastnických podílů ze zúčastněných. Hlasování se nikdo nezdržel. Z přijatého usnesení plyne:

 1. za garáž normální velikosti 16,6 m2 je na letošní rok příspěvek 1 947 Kč
 2. za garáž velikosti 33,7 m2 je na letošní rok příspěvek 2 973 Kč
 3. tyto příspěvky se snižují o přeplatky, respektive navyšují o nedoplatky z již dříve rozeslaného vyúčtování elektřiny.
 4. na takto upravenou částku obdržíte rozpis od paní Stehlíkové z Plzeňského servisu, včetně účtu a termínu úhrady.
 5. majitelé garáží se servopohonem, by měli zakalkulovat náklady na jeho provoz a částku uvedenou v zaslaném rozpisu si sami navýšit. Jinými slovy, náklady na elektropohon (cca 300 Kč) v rozpisu paní Stehlíkové zahrnuty nebudou.

 

 

 

 1. Projednání změn stanov plynoucích z nového občanského zákoníku
  1. Shromáždění akceptovalo návrh výboru využít plně termínu pro přijetí nových stanov. Do příštího shromáždění výbor vypracuje jejich návrh, ten bude elektronicky vlastníkům předem distribuován k připomínkování a po zohlednění případných připomínek bude předložen shromáždění ke schválení. Aby návrh vyjadřoval stanovisko vlastníků byly předjednány body stanov, u kterých dochází podle OZ k největším změnám.

 

 

 1. Úprava terénu vedle vjezdových vrat v 1. podlaží.
  1. Projednán problém zanášení kanálové vpusti jako potenciálního nebezpečí vlhnutí obvodové zdi. Shromáždění provedení úpravy svěřilo do kompetence výboru. 

 

 

 1. Diskuse
  1. Bylo vzneseno několik podnětů.
 1. Aby bylo možné kontaktovat majitele garáže, která byla nalezena v nestandardním stavu, bude všem vlastníkům poslán seznam obsahující dva údaje pro každou garáž – číslo garáže a telefonní číslo vlastníka. 
 2. Zvážit, respektive snížit pro rok 2016 částku vybíranou na správu domu a pozemku.
 3. Zjistit možnost změny správce zejména z pohledu ekonomické výhodnosti pro společenství.
 4. Řešit problém prostoru pod rampou do 2.podlaží – zjistit možnosti a náklady na oplocení, zamřížování, případně obezdění s možností využití vzniklého prostoru.
 5. Reklamovat vady stavby. I když každý vlastník má možnost sám u dodavatele stavby reklamovat vady ve vlastní garáži, evidentně existuje vada, kterou by mělo reklamovat společenství jako celek, prostřednictvím výboru. Jedná se o trhliny v podlahách a problémy s otevíráním vrat, které jsou způsobeny zřejmě sedáním celé budovy.
 6. Podniknout kroky zabraňující autům na veřejném  parkovišti parkovat tak, že znesnadňují vjezd do objektu garáží.
 7. Chovat se k objektu garáží jako ke svému majetku, to je chovat se ohleduplně a ekonomicky. Uklízet alespoň před svou garáží, při výjezdu kontrolovat  že se spustí vrata, zbytečně nesvítit zářivkami, vstupovat dveřmi a nikoliv vraty, dbát i garáže sousedů  atd.

 

 

 1. Závěr
  1. Shromáždění bylo v čase 19:10 hodin ukončeno.

 

 

 

 

 

Jednání řídil a zápis provedl Karel Mareš, předseda výboru společenství.

 Dne 22.05.2015

Na internetových stránkách Společenství zveřejněno dne 25.05.2015

Radek Branžovský, člen výboru

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář