Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská konaného dne 19.6.2013

24. 6. 2013

Zápis

ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská

konaného dne 19.6.2013 od 18:00 hodin v objektu garáží.

 

Program shromáždění byl:

1. prezence

2. úvod

3. ekonomika společenství

4. vady stavby

5. hasicí přístroje – pravidelné kontroly

6. úklid ve společných prostorách

7. diskuse

8. závěr

 

1. Prezence

 

a. Dle prezenční listiny byli přítomni nebo na základě plné moci zastoupeni vlastníci mající 8471

z celkových 16605 spoluvlastnických podílů, tzn. 51,01 % z celkového počtu vlastníků.

Shromáždění bylo prohlášeno za usnášeníschopné.

 

2. Úvod

 

a. Předseda výboru přivítal přítomné a zrekapituloval úkoly které stanovilo shromáždění minulé (úkoly

připravit návod k přiznání k dani z nemovitosti a zajistit prostředky k udržení sjízdnosti rampy v zimě byly

splněny, pojistná smlouva na stránkách společenství bude vystavena dodatečně, vnitřní úklid garáží je

znovu na programu shromáždění).

b. Dále oznámil, že jsou již prodány všechny garáže, INBA s.r.o. již tedy mezi vlastníky nefiguruje.

 

3. Ekonomika společenství

 

a. Díky velkému úsilí a vydatné pomoci advokáta Skopečka se podařilo získat zpět na účet společenství

28 284 Kč, které si INBA s.r.o. vyúčtovala navíc na nájemném za pozemek. JUDr Skopeček, člen našeho

společenství, odvedl práci bez nároku na odměnu !

b. První vyúčtování roku 2012 rozeslané správcem bylo chybné. Výbor reklamoval nejen chybné konkrétní

údaje, ale i celkový obsah vyúčtování, které vyúčtovalo pouze elektřinu. Bylo dojednáno, že správce

odešle každému vlastníkovi opravné vyúčtování včetně omluvy a navíc výroční zprávu. Ta měla

dokladovat veškeré celkově zaplacené zálohy a všechny skutečně zaplacené výdaje. Tedy i to ostatní

mimo elektřinu. Výsledek výbor považuje za neuspokojivý a ve věci dále jedná. Předložil správci zcela

konkrétní požadavek jak by vyúčtování mělo vypadat. Poslední stanovisko Plzeňského servisu je, že

požadavku vyhoví, ale bude to na zakázku, tedy budeme muset za požadovaný výstup zaplatit. To

samozřejmě odmítáme.

c. O obsahu vyúčtování dále jednáme. Pro případ, že nedosáhneme dobrého výsledku, budeme uvažovat o

změně správce. Členové společenství byly vyzváni, aby doporučili vhodnou osobu nebo instituci, která by

činnost správce vykonávala lépe. O vlastní změně správce pak samozřejmě rozhoduje shromáždění.

d. Stav účtu společenství k 31.5.2013 je 199 297 Kč

 

4. Vady stavby

 

a. Vady v garážích si každý zajišťuje sám prostřednictvím telefonního čísla, které zhotovitel stavby firma

AZS 98 vyvěsila na nástěnkách.

b. Soupis vad ve společných prostorách, který výbor odeslal jak AZS 98 tak INBA s.r.o., včetně odpovědi

pana Kloudy, jednatele INBA s.r.o., byl elektronickou poštou rozeslán všem vlastníkům. Některé vady

jsou odstraněny, u jiných sice oprava proběhla ale vada zůstává, další věci INBA jako vady uznat odmítá.

Informaci o tom každý dostal. Kdybychom chtěli prosadit opravu i toho k čemu se pan Klouda nezná, bez

právní pomoci by to nešlo. Srovnání ceny takové pomoci, nejistota výsledku i zvážení toho, že některé

vady jsou prakticky neopravitelné, vede k závěru s nedokonalostmi stavby se smířit. Nicméně prostor pro

iniciativu kohokoliv je otevřen, záruka zatím trvá.

c. Samostatnou kapitolou jsou hlavní vjezdová vrata. U obou se projevuje stejný problém, automatické

spuštění rolety. Vada se někdy objeví, jindy ne, občas je natvrdo, tzn. do opravy automatické zavírání

nefunguje. Kvůli dokumentaci závad byly vyvěšeny evidenční listy závad. To je vysloveně akce výboru,

na jeho podporu při uplatňování reklamace. Zde je vhodné podotknout, že zatím neexistuje žádný právní

vztah mezi formou Golden-Gates a společenstvím. Proto také reklamační dopis požadující výměnu vrat

z titulu opakující se stejné vady výrobku, byl odeslán INBA s.r.o. Zůstal bez jakékoliv odpovědi. Pan

Bednář, člen společenství, nabídl svou pomoc při reklamačním jednání. Text již dříve odeslané reklamace

mu bude předán.

d. Evidenční list závad vrat má sloužit též pro informaci ostatním, že již někdo závadu servisu nahlásil a

opravu objednal. Pan Bednář vyslovil názor, že telefonovat o závadách a objednávat opravy by měl výbor

společenství., protože od toho ho společenství má. S tímto názorem se ale výbor neztotožňuje, samolepka

s kontaktem na servis je na dveřích vylepená pro všechny a opravu mají možnost objednávat všichni,

zejména teď, kdy jsou vrata v záruce a za opravy neplatíme. Nepatří mezi povinnosti členů výboru chodit

průběžně do garáží kontrolovat vrata, nemají k tomu ani možnost, protože třeba ani nejsou v Plzni. Jen

okamžité nahlášení závady je cesta k jejímu rychlému odstranění.

 

5. Hasicí přístroje – pravidelné kontroly

 

a. Hasicí přístroje se mají periodicky kontrolovat každý rok. Na shromáždění bylo dohodnuto, že výbor

zajistí kompetentního požárního technika, s kterým projedná možnosti provádění kontrol. Budeme

prosazovat možnost provedení hromadné kontroly v garážích v předem oznámeném čase. Kdo se nebude

moci kontroly zúčastnit, zajistí si termín individuálně. Společenství nebude kontrolu hasicích přístrojů

financovat, jsou majetkem vlastníků a kontrola bude jimi též individuálně hrazena. Samozřejmě je věcí

každého, zda si nechá přístroj zkontrolovat úplně dle svého odvážení, třeba že si ho někam ke kontrole

odveze.

 

6. Úklid ve společných prostorách

 

a. Minulé shromáždění rozhodlo o provádění každoročního jednorázového mokrého čištění garážových

chodeb. Stalo se tak ještě před zimou, bez znalosti skutečného stavu chodeb po zimě. Po zhodnocení

aktuálního stavu, výbor nepovažuje z finančních důvodů za nutné mokré čištění každoročně provádět. O

revokaci usnesení shromáždění se hlasovalo a bylo schváleno mokré čištění v letošním roce neprovádět.

Proti tomuto usnesení byl jeden vlastník.

 

7. Diskuse

 

a. Byl jediný příspěvek a vracel se ještě k placení 900 Kč nájemného za pozemek. Byla vyslovena obava

zda společenství nebylo poškozeno tím, že tři vlastníci tuto částku nezaplatili. Rozhodně společenství

poškozeno nebylo, jedná se 100 % o záležitost mezi nimi a INBou.

 

8. Závěr

 

a. Shromáždění bylo v čase cca 19:00 hodin za obrovského vedra ukončeno.

Jednání řídil a zápis provedl Karel Mareš, předseda výboru společenství.

Dne 20.06.2013

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář