Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská konaného dne 15.11.2018

24. 11. 2018
Zápis
ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská
konaného dne 15.11.2018 od 18:00 hodin v objektu garáží.
Program shromáždění :
1.
Prezence
2.
Stanovení a schválení dalšího postupu při reklamaci vady.
3.
Závěr
1.
Prezence
a.
Dle prezenční listiny byli přítomni nebo na základě plné moci zastoupeni vlastníci mající 9135
z celkových 16605 spoluvlastnických podílů, což je 55,01 % z celkového počtu vlastníků.
b.
Shromáždění bylo prohlášeno za usnášení schopné.
2.
Stanovení a schválení dalšího postupu při reklamaci vady.
a.
Shromáždění bylo svoláno specificky kvůli tomuto jedinému bodu. Předseda v úvodu zrekapituloval
dosavadní průběh reklamace, obsah jednání s advokátní kanceláří, jejím posouzením našeho postavení a
doporučeným dalším postupem, včetně našich dosud vynaložených nákladů a odhadu finančních nákladů
budoucích.
b.
Dále uvedl, že v průběhu jednání o vyřízení reklamace zjistil, že nemá potřebné znalosti (
zejména právní,
či stavební
), které řešení reklamace vyžaduje. S odvoláním na příslušný paragraf občanského zákoníku,
který přímo ukládá vyvodit z takové situace příslušné důsledky, vyzval všechny členy společenství,
k volbě své náhrady. Protože ale volbou nového předsedy, potažmo celého nového výboru, nutnou
administrativou s tím spojenou a hlavně registrací změny v obchodním rejstříku, by byly v rozhodném
období promeškány důležité lhůty s reklamací spojené, bude dále působit ve funkci, s tím, že bude dělat
jen taková rozhodnutí, ke kterým jeho a výbor společenství pověří společenství vlastníků. Vzhledem
k tomu, že možnost hlasování písemnou formou máme sice ve stanovách ukotvenou, ale jeho náročnost je
ještě větší nežli svolání shromáždění, pro případy, které vyžadují rychlé řešení není vhodné. Proto nelze
vyloučit svolání dalšího, případně dalších mimořádných shromáždění. Přítomné vyzval (
a tímto vyzývá i
všechny ostatní členy společenství),
aby se neprodleně aktivně zajímali o veškeré dokumenty a minulý,
současný i budoucí průběh jednání, aby byly dány předpoklady pro plynulý přenos funkce.
c.
Oznámil, že hned na následující den po shromáždění je sjednána schůzka v sídle AZS98, která měla být
původně třístranná (
zástupci INBA, s.r.o. , zástupci AZS98, s.r.o. a zástupci společenství
). Je ale zřejmé, že
zástupci INBA, s.r.o. se jí nezúčastní. Svoje stanovisko k reklamaci vyjádřili v dopise, v němž za
reklamované vady odmítají jakoukoliv zodpovědnost a veškerou vinu svalují na AZS98, s.r.o. .
d.
Shromáždění pokračovalo košatou diskuzí a v jejím závěru bylo odhlasováno podání přihlášky
pohledávky vůči společnosti INBA, s.r.o.. Přihláška bude připravena advokátní kanceláří jako samostatný
právní úkon a bude podána jménem společenství.
e.
Vůči společnosti AZS98, s.r.o. shromáždění pověřilo výbor požadovat co největší míru plnění kroků dle
„Technické zprávy k návrhu na odstranění poruch v objektu garáží“, dokumentu, který nám společnost
postoupila a s jejímž obsahem byli již dříve členové společenství seznámeni. (
viz. průběžná zpráva č.6
)
f.
Hlasování proběhlo bez výhrad, to znamená, že “pro“ hlasovali všichni přítomní. (
55,01% pro
)
3.
Závěr
Shromáždění bylo ukončeno krátce před 19:00 hod.
Jednání řídil předseda výboru Ing. Mareš
Dne 18.11.2018
..............................................
Ing Mareš
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář