Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská konaného dne 15.11.2012

22. 11. 2012

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků garáží Tachovská konaného dne 15.11.2012 od 18:00 hodin v objektu garáží


Program shromáždění byl:


1. prezence
2. úvod
3. informace o stadiu jednání ve věci odstranění vad stavby
4. ekonomika společenství
5. pojistná smlouva
6. opatření k zajištění sjízdnosti venkovní rampy v zimním období
7. zajištění úklidu ve společných prostorách
8. diskuse
9. závěr

 


1. Prezence


a. Dle prezenční listiny byli přítomni nebo na základě plné moci zastoupeni vlastníci mající 10463 z celkových 16605 spoluvlastnických podílů, tzn. 63 % z celkového počtu vlastníků.
Shromáždění bylo prohlášeno za usnášeníschopné.


2. Úvod


a. Předseda výboru přivítal přítomné a seznámil je s programem shromáždění. Program byl v plném znění schválen všemi hlasy bez připomínek.
b. Dále oznámil, že smlouva o správě společných částí objektu byla uzavřena s obchodní společností Plzeňský servis, s.r.o. a uvedl cenu a rozsah sjednaných služeb. Účet společenství byl založen v UniCredit Bank. Obě tyto skutečnosti shromáždění formálně schválilo, nikdo z přítomných nebyl proti.


3. Informace o stádiu jednání ve věci odstranění vad stavby


a. Nejčastěji se vyskytující závadu prasklin a opadávání omítky ve styku garážové stěny se stropem nabízí dodavatel odstranit oškrábáním části omítky v inkriminovaném místě, instalací sádrokartonového pásku podél celé délky stěny a vrchním bílým nátěrem. Dodavatel vyvěsí nabídku a bude na každém vlastníkovi, zda si opravu provést nechá či ne. Na shromáždění převládl názor, že se jedná pouze o zakrytí, nikoliv odstranění vady a že vada vlastně zcela odstranit nelze.
b. Přítomnými byla prodiskutována záležitost nedostatečného odvětrání jednotlivých garáží a převládl názor s tím nic nedělat. Někdo považuje větrání za dostatečné, jiní vyjádřili obavu, že by jim bylo do garáže vidět. Nebudeme tuto vadu tedy nadále reklamovat.
c. Schodišťové automaty byly již vyměněny a zářivky se rozsvěcují ve správném režimu, závada je tedy odstraněna.
d. Rovněž závada vjezdových vrat, která se sami nezavíraly, byly-li zadrženy pohybem mezi čidly, byla odstraněna.
e. Ostatní závady tj. ty uvedené v příloze pozvánky pod body b) c) e) f) g) i) j) k) m) dodavatel přislíbil odstranit. Částečně hned a částečně až po zimě, až se vady projeví v plné šíři.


4. Ekonomika společenství

a. Shromáždění bylo seznámeno s průběžným hospodařením letošního roku. Podrobně byly podány všechny
v současné době dostupné informace k záležitosti vyúčtování podílu na nájmu za pozemky i to, že jednání JUDr. Skopečka s protistranou zatím nepřineslo žádný výsledek. Návrh na vložení mimořádného příspěvku na provozní náklady roku 2012 ve výši 385 Kč na běžnou garáž velikosti 16,6 m2, včetně termínu do 31.12.2012 byl schválen. Pro hlasovali všichni přítomní, tedy 100 %, nikdo nebyl proti. (Vlastnictví garáže velikosti 16,6 m2 odpovídá 166 spoluvlastnictvím podílům, to znamená, že výše mimořádného příspěvku vztažená na jeden spoluvlastnický podíl je 2,319 Kč. Vlastnictví garáže č.67 odpovídá 337 spoluvlastnickým podílům, proto výše příspěvku za tuto garáž rovná se 782 Kč.)
b. Shromáždění schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2013. Od toho, který byl distribuován spolu s pozvánkou se liší jen v položce pojistné budovy. Podařilo se uzavřít lacinější pojistnou smlouvu a proto rozpočtová položka na pojistné se snížila z 15 000 Kč na 10 000 Kč. Byl tedy schválen níže uvedený rozpočet, viz první tři sloupce tabulky. Vzhledem k tomu, že vlastník garáže se podílí na úhradě nákladů v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu, byla po projednání se správcem tabulka rozšířena o sloupec platný pro běžné garáže velkosti 16,6 m2 (166 podílů) a sloupec platný pro garáž č. 67 velikosti 33,7 m2 ( 337 podílů).

 

specifikace

Celkové roční náklady v Kč

Průměr na garáž /rok v Kč

Příspěvek garáže 16,6 m2

Příspěvek garáže 33,7 m2

Pojistné budovy

10 000

101

100

203

Správa budovy

42 000

424

420

852

El.energie

36 000

364

360

731

Odměna výboru

15 000

152

150

304

Záloha na opravy a investice

100 000

1010

1000

2030

Celkem

203 000

2050

2029

4120

 


Dle našich stanov čl. XIII. bod 1.) se příspěvky na správu domu a zálohy na úhradu za služby platí jednou ročně v souhrnné částce a k termínu stanoveném příslušným orgánem společenství. Jako konečný termín pro vložení příspěvku byl shromážděním schválen 28. únor 2013. O částce i termínu se hlasovalo a oboje bylo schváleno 100 % přítomných.
c. Mimořádný příspěvek pro rok 2012 stejně jako příspěvek na rok 2013 je třeba poslat na účet našeho společenství. Ten je: 2108122850 / 2700. Pro identifikaci platby je zvolen variabilní symbol ve formátu rok a číslo garáže. (Např.: garáž 05,příspěvek roku 2012 - variabilní symbol 201205; příspěvek roku 2013 - variabilní symbol 201305) Je možno příspěvek roku 2012 sloučit s platbou roku 2013 a zaplatit oboje jednou částkou v letošním roce. V takovém případě bude variabilní symbol obsahovat rok 2012. V případě platby za dvě garáže uveďte do variabilního symbolu obě. (garáž 68 a 69, - variabilní symbol 20126869)

 


5. Pojistná smlouva

a. Smluvní podmínky včetně připojištěných rizik, limitů a spoluúčastí budou zveřejněny na portále společenství, aby si je mohl každý prostudovat a eventuálně připomínkovat. V závislosti na množství připomínek provedeme pro příští pojistné období úpravu smlouvy. Kdo nemá přístup k internetu, může si smlouvu prohlédnout u předsedy výboru.


6. Opatření ke sjízdnosti venkovní rampy v zimním období.


a. Byl schválen návrh dovozu drceného štěrku a složení pod rampou, s tím, že pohotovostní zásoba bude uvnitř garáže. Bude pořízeno i hrablo a koště. O zajištění sjízdnosti se budou starat sami vlastníci svépomocí. Shromáždění přihlédlo ke skutečnosti, že loňská zima nepřinesla komplikace. Podle stavu sjízdnosti rampy v zimním období 2012/2013 se společenství zařídí v zimní sezóně 2013/2014.


7. Zajištění úklidu ve společných prostorách.


a. Byl zamítnut návrh, řešit úklid formou brigádnických hodin. Byl schválen návrh provést po zimě jednorázově mokré čištění. Předseda informoval, že je možno zapůjčit v půjčovně stavebních strojů vyhovující čistič za 1000 Kč na víkend. Stroj zapůjčit a čištění provést svépomocí bylo schváleno jako nejlacinější řešení. Termín provedení a fyzické zajištění bylo svěřeno do kompetence výboru.


8. Diskuse


a. V lednu 2013 musí všichni vlastníci podat přiznání k dani z nemovitosti. Výboru bylo uloženo zajistit předem nezbytné informace, seznámit s nimi spoluvlastníky a připravit vzorové vyplnění příslušného formuláře. To bude zveřejněno na webových stránkách společenství.


9. Závěr

 

Jednání řídil a zápis provedl Karel Mareš, předseda výboru společenství.
Webovou prezentaci a korekturu provedl Radek Branžovský

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář