Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové Stanovy

10. 5. 2016

 

                                                               

stanovy

Společenství vlastníků  garáží Tachovská

Plzeň – Bolevec č.p. 2222, Tachovská ulice

(dále jen „společenství“)

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

ČI. I.

Základní ustanovení

 

 1. Společenství vlastníků jednotek /dále jen „společenství“/ je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku.
 2. Členy společenství jsou vlastníci garáží a společných prostorů v domě /dále jen „jednotka“/, společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění. / dále jen „člen společenství“/.
 3. Společenství je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem za účelem zajišťování správy domu a pozemku způsobem uvedeným v občanském zákoníku a v těchto stanovách.
 4. Za dluhy a závazky společenství ručí členové společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
 5. Statutárním orgánem společenství je výbor. Společenství zastupuje společně předseda a další člen výboru.

     

Čl. II.

      Název a sídlo společenství

 1. Název společenství:  Společenství vlastníků garáží Tachovská
 2. Sídlo společenství:    Tachovská č.p. 2222 Bolevec, Plzeň 323 00   

 

 

ČÁST DRUHÁ

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ

 

ČI. III.

Správa domu a další činnosti

 1. Správou domu a pozemku se rozumí:
  1. zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné,
  2. zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby,
  3. zajišťování protipožárního zabezpečení domu vč. hromosvodů a jeho revize a opravy,
  4. zajišťování revizí a oprav rozvodů elektrické energie
  5. zajišťování dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu a pozemku.
  6. zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,
  7. zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a podle pokynů schválených vlastníky,
  8. vedení účetnictví v souladu s právními předpisy

 

 1. V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o:
  1.  pojištění domu
  2. dodávkách el. energie
  3. zajištění dodávek služeb

 

 

 

 1. Společenství dále zajišťuje:
  1. stanovení a vybírání předem určených finančních příspěvků od členů společenství jako záloh na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů za služby, popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV,
  2. vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene a) vybírány.
  3. vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství   
  4. rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství a to v souladu s usnesením shromáždění, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství.
  5. vedení seznamu členů společenství.
  6. včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství
  7. řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek

 

ČI. IV.

Změny společných částí domu

Společenství dále zajišťuje změny účelu užívání stavby a změny stavby, stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

Čl. V.

Zajišťování správy domu na základě smlouvy se správcem

 

 1. Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství.
 2. V souladu s usnesením shromáždění může společenství zajišťovat činnosti spojené se správou domu a pozemku na základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.
 3. Smlouva se správcem musí obsahovat:

    a/ vymezení činností, které bude správce vykonávat

    b/ určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence

    c/ povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce společenstvím zmocněn k jejich uzavírání.

    d/ povinnost předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky, jakož i o jiných významných skutečnostech

    e/ povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své činnosti a předat výboru všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti.

     f/ další náležitosti stanovené shromážděním

 1. Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždění.
 2. Uzavřením smlouvy se správcem nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze zákona a těchto stanov.

 

 

                                                          ČÁST TŘETÍ

                                               ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

 

                                                                 Čl. VI.

Společná ustanovení

 

 1. Orgány společenství jsou:
  1. shromáždění
  2. výbor společenství (dále jen „výbor“).
 2. Výbor je volen a odvoláván shromážděním. Způsobilý být členem výboru je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, je ke dni volby starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům. To platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem výboru. Je-li členem výboru právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby jí ve výboru zastupovala, jinak je právnická osoba zastupována členem svého statutárního orgánu. Právnická osoba jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu.
 3. Členem výboru společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec, nebo manžel (manželka) je členem výboru společenství.
 4. Člen výboru vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
 5. Funkční období členů výboru je 5 let. Počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve výboru dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.
 6. Člen výboru společenství může být volen opětovně.
 7. Člen výboru společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním.
 8. Člen výboru může během funkčního období odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit výboru společenství, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.
 9. Shromáždění může volit náhradníky členů výboru společenství v počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů výboru. Náhradník nastupuje na místo člena výboru, jehož funkce skončila před uplynutím funkčního období dnem skončení funkce. Pro náhradníky platí ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně.
 10. Členové výboru společenství, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění.
 11. K usnesení orgánu společenství, které se příčí dobrým mravům nebo změní stanovy tak, že jejich obsah odporuje občanskému zákoníku nebo je-li přijato v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodovat, se hledí jako by nebylo přijato.
 12. Členům výboru může být poskytnuta odměna za výkon funkcí, její výši schvaluje shromáždění.

 

ČI. VII

Shromáždění

 1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění.
 2. Shromáždění volí a odvolává členy výboru.
 3. Shromáždění je neveřejné. Mohou se ho zúčastnit členové společenství, jejich zmocnění zástupci a svolavatelem pozvaní hosté.
 4. Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování o:
  1. věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy,
  2. schválení nebo o změně stanov,
  3. uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem vlastníků jednotek, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,
  4. změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu,
  5. schválení účetní uzávěrky předložené výborem spolu se zprávou o hospodaření společenství, vypořádání výsledku hospodaření a schválení výše příspěvku na správu domu pro příští období a rozpočtu společenství. Pokud je správa domu a pozemku vykonávána správcem, předkládá rovněž správce zprávu v rozsahu a způsobem stanoveným ve smlouvě.
  6. výši příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,
  7. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu,
  8. způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li stanoveno zvláštním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu,
  9. stanovení výše odměny členům výboru,
  10. schvalování rozpočtu společenství,
  11. změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy se správcem,
  12. nabývání movitých věcí, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než částka určená usnesením shromáždění,
  13. o pravidlech pro užívání společných částí domu,
  14.  udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru včetně schválení výše a podmínek úvěru,
  15. o dalších záležitostech určených občanským zákoníkem, těmito stanovami nebo těch záležitostech, které si shromáždění vyhradí k rozhodnutí.
 5. Shromáždění svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor, shromáždění musí být svoláno rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Neplní-li výbor povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat členové společenství, kteří mají aspoň jednu čtvrtinu hlasů.
 6. O svolání shromáždění musí být členové společenství vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí být vystavena na vývěskách v garážích a uvedl-li vlastník adresu svoji elektronické pošty, zaslána i na tuto jeho adresu. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se člen společenství s těmito podklady může seznámit.
 7. Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru nebo člen výboru, kterého řízením shromáždění výbor pověřil. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor. Je-li shromáždění svoláno vlastníky jednotek dle bodu 5 těchto stanov, řídí shromáždění jimi určený zástupce.
 8. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud občanský zákoník nebo tyto stanovy neurčují jinak. Přitom každý člen společenství má právo zmocnit jiného člena společenství nebo jinou osobu k zastupování, zmocněnec předloží před zahájením shromáždění plnou moc zmocnitele.
 9. Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může výbor navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne na který bylo zasedání svoláno, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. Postup v tomto případě je upraven v čl.IX těchto stanov.
 10. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu, spoluvlastníci jednotky mají společný hlas. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, se po dalším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledek tohoto opětovného hlasování rovnost hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhoduje na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.
 11. Na shromáždění hlasují členové společenství veřejně. Shromáždění se může nadpoloviční většinou přítomných členů rozhodnout, že bude o určité záležitosti provedeno tajné hlasování. V takovém případě stanoví jeho postup.  
 12. K přijetí usnesení shromáždění o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy, o schválení nebo o změně stanov, uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám a způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky je zapotřebí tříčtvrtinové většiny hlasů vlastníků jednotek.
 13. K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech členů společenství. Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství.
 14. K přijetí usnesení o změně způsobu rozúčtování služeb na členy společenství, jejichž rozúčtování není upraveno zvláštním právním předpisem, je zapotřebí souhlasu nejméně tříčtvrtinové většiny přítomných členů společenství.
 15. Mění-li se všem vlastníkům jednotek podíl na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, vyžaduje se souhlas všech členů společenství.
 16. Ke zvolení členů výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů společenství.
 17. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání na pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů společenství.
 18. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat:
  1. datum a místo konání shromáždění,
  2. přijatá usnesení,
  3. výsledky hlasování,
  4. námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování,
 19. Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří listina přítomných s jejich podpisy a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

20. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel a musí být včetně příloh uschován u předsedy výboru.

 

ČI. VIII.

Výbor
 1. Výbor je výkonným orgánem společenství a za svou činnost odpovídá shromáždění. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle občanského zákoníku a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění nebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. Výbor je tříčlenný, každý člen výboru má jeden hlas.
 2. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce jej odvolává.
 3. Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru nebo odstoupením z funkce.
 4. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Svolává ho předseda nebo výborem pověřený člen výboru písemnou pozvánkou. Členové výboru se mohou usnést na tom, že pozvánka se bude zasílat elektronicky či prostřednictvím sms zpávy. Součástí tohoto usnesení musí být kontaktní údaje (telefonní číslo a emailová adresa).
 5. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.
 6. Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.
 7. Nesvolává-li v dohodnutých lhůtách výbor předseda, můžou tak učinit jeho další dva členové.
 8. Výbor dále zejména:
  1. svolává shromáždění, připravuje podklady pro jejich jednání, řídí a organizuje jednání, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku.
  2. sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši zálohy na úhradu za služby.
  3. zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků a přeplatků,
  4. rozhoduje o výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a o způsobu rozúčtování úhrad za služby pro jednotlivé vlastníky, sděluje členům společenství výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby.
  5. zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství
  6. odpovídá za vedení účetnictví a sestavení účetní uzávěrky a překládá ji shromáždění ke schválení,
  7. odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod.,
  8. rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, revizí, pojištění domu a zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek. Kontroluje kvalitu dodaného plnění a provádí jeho úhradu.
  9. vymáhá jménem společenství plnění povinností uložených členům společenství,
  10. rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí domu, nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku. Tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havarií na společných částech domu nebo pokud shromáždění stanoví pro dané období limit jiný.
  11. rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 10 000 Kč, dále rozhoduje o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10 000 Kč.
  12. plní povinnosti ve vztahu k obchodnímu rejstříku vedenému příslušným rejstříkovým soudem
 9. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  1. datum a místo konání,
  2. přijatá usnesení,
  3. výsledky hlasování členů výboru,
  4. námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
 10. Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

 

ČI. IX.

Zvláštní způsob rozhodování ve společenství
 1. O záležitostech spadajících do působnosti shromáždění může být rozhodováno i mimo zasedání. Výbor může tento způsob hlasování navrhnout dle článku VII. odstavec 9 nebo kdykoliv v období mezi shromážděními, uzná-li to za potřebné. V takovém případě rozešle na adresu členů společenství návrh na rozhodnutí v konkrétní věci. Tento návrh musí obsahovat podklady potřebné pro posouzení věci nebo údaj, kde jsou uveřejněny, návrh usnesení a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů.
 2. K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření „souhlasím“/“nesouhlasím“ vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem člena společenství na listině obsahující plné znění návrhu usnesení.
 3. Pokud nedoručí člen společenství ve stanovené lhůtě výboru svůj souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí i plný obsah přijatého usnesení.
 4. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže občanský zákoník nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

 

 

                                                  ČÁST ČTVRTÁ

                                     ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ

 

ČI. X.

Vznik členství
 1. Členy společenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnictví jednotek v domě, a to dnem vzniku společenství nebo dnem nabytí vlastnictví jednotky.
 2. Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají  jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Společní členové jsou povinni zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství.
 3. Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník – člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná.
 4. Nový člen společenství je zapsán do seznamu členů společenství neprodleně poté, co oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu členů  společenství musí být u každého člena uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu při hlasování na shromáždění.

 

ČI. XI.

Práva a povinnosti člena společenství

 

 1. Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a těchto stanov a má  zejména právo :

a)    účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených občanským zákoníkem a těmito stanovami,

b)    účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,

c)     nechat se zastupovat na jednání shromáždění osobou, kterou vybaví plnou mocí,

d)    volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky,

e)  předkládat návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k odstranění nedostatků v jeho činnosti,

f)     obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za služby, které byly poskytnuty na účet společenství,

g)    nahlížet do všech podkladů a písemností týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů,

i)      žádat výbor společenství o sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství nebo nájemce jednotky v domě

2.   Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a těchto stanov, zejména má povinnost:

 1. dodržovat platné právní předpisy, tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu s občanským zákoníkem a těmito stanovami,
 2. řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutím orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení,
 3. neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod,
 4. včas hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a pozemku a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu
 5. včas hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
 6. v případě prodlení s peněžitým plněním ve prospěch společenství, které přesahuje pět dnů ode dne jeho splatnosti, uhradit společenství poplatek z prodlení ve výši stanovené platným právním předpisem,
 7. umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,
 8. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo jeho nájemci,
 9. zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů společenství,
 10. zdržet se všeho, co brání údržbě, úpravě, opravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o níž bylo řádně rozhodnuto,
 11. v případě nabytí vlastnictví jednotky oznámit bez zbytečného odkladu výboru společenství své jméno, adresu, případně telefonní a e-mailový kontakt, toto platí i pro případ změny těchto údajů,
 12. oznámit bez zbytečného odkladu výboru jméno, adresu, případně telefonní kontakt osoby, které přenechal jednotku k užívání, toto platí i pro případ změny těchto údajů  
 13. dodržovat platný provozní řád.

3.   Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek.

 

ČI. XII.

Zánik členství ve společenství
 1.  Členství ve společenství zaniká:
  1. úmrtím člena společenství – fyzické osoby,
  2. převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
  3. zánikem člena společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví
  4. zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství.

 

 1. Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí. Tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.

 

 

                                                     ČÁST PÁTÁ

TVORBA ROZPOČTU, HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ, PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU A POZEMKU A ÚHRADU CEN SLUŽEB A PRO UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ

 

                                                           Čl. XIII.

Tvorba rozpočtu, hospodaření společenství a způsob nakládání s majetkem.

 

1.  Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a případně s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství a to v souladu s rozpočtem na daný kalendářní rok.

 1.   Návrh rozpočtu předkládá k odsouhlasení shromáždění výbor společenství. Návrh rozpočtu zahrnuje zejména návrh plánu oprav, revizí a prohlídek společných částí na daný kalendářní rok, návrh tvorby pravidelných a mimořádných příspěvků člena společenství na správu domu a pozemku, druh služeb, návrh odměn členům výboru a odměn správci. Rozpočet na daný kalendářní rok musí být odsouhlasen nejpozději do konce prvního pololetí.
 2.   Nabude-li společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty případně nebytové prostory k účelu zajišťování správy domu a pozemku, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor společenství může v těchto záležitostech činit právní jednání pouze na základě usnesení shromáždění.
 3.   Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Výbor odpovídá za včasné plnění těchto úkolů.

 

 

 

ČI. XIV.

Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby.

 

 1. Příspěvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za služby, popřípadě další platby podle zvláštního právního předpisu platí členové společenství ročně v částkách a termínech stanovených shromážděním, a to na účet společenství. Způsob rozúčtování pro každou službu navrhuje výbor a schvaluje shromáždění, ledaže je způsob rozúčtování stanoven na základě zvláštního právního předpisu.
 2. Vlastník jednotky je povinen přispívat na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Příspěvky určené na náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně. Platba záloh nezbavuje vlastníka jednotky povinnosti hradit skutečné náklady.
 3. Za účelem financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí se vytváří dlouhodobý finanční zdroj – dlouhodobá záloha na opravy a investice (dále jen dlouhodobá záloha). Pravidla pro její tvorbu a čerpání schvaluje shromáždění. Výši příspěvku do dlouhodobé zálohy navrhuje výbor společenství k odsouhlasení shromáždění na základě plánu oprav. Nevyčerpaný zůstatek dlouhodobé zálohy se převádí do dalšího roku.
 4. Pokud není pro daný kalendářní rok shromážděním rozhodnuto jinak, platí výše příspěvku na správu domu a pozemku a zálohy na úhradu za služby platné v období předcházejícího roku.
 5. Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povinnost příspěvky na správu domu a pozemku ke dni účinnosti převodu vypořádat.
 6. Společenství vyhotovuje vyúčtování záloh jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do čtyř kalendářních měsíců po jeho skončení.

 

 

ČI. XV.

UŽÍVÁNÍ  SPOLEČNÝCH  ČÁSTÍ

 

 1. Společné části lze užívat jen k účelu vzhledem k jejich povaze a určení.
 2. Vlastník jednotky má právo svobodně užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejného práva ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.
 3. Vlastník jednotky je povinen zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, přestavbě či jiné změně domu, o nichž bylo řádně rozhodnuto. Jsou-li prováděny uvnitř garáže, umožní do ní přístup, pokud k tomu byl vyzván osobou odpovědnou za správu domu.
 4. Podrobná pravidla pro užívání společných částí stanovuje provozní řád vydaný v prosinci 2011 dodavatelem stavby INBA s.r.o. Změny provozního řádu schvaluje shromáždění, návrh předkládá výbor.

 

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČI. XVI.

 

Stanovy společenství se mění ve svém plném rozsahu tímto novým zněním přijatým shromážděním dne xx.xx.xxxx, přičemž tato změna stanov nabývá účinnosti dnem xx.xx.xxxx.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář